UNESCO/Guillermo Cano (Giljermo Kano) nagrada za slobodu štampe se dodjeljuje jednom godišnje pojedincu, organizaciji ili instituciji za doprinos odbrani ili unapređenju slobode štampe bilo gdje u svijetu, naročito ukoliko je takvo djelovanje podrazumijevalo određene rizike.

 

Kandidate mogu predložiti države članice UNESCO-a, kao i međunarodne i regionalne nevladine orgranizacije koje sa bave novinarstvom i slobodom izražavanja. Dobitnika nagrade bira Generalni direktor UNESCO-a, na preporuku žirija.

 

Više informacija o nagradi, uslovima, kao i nominacioni obrazac u elektrosnkoj formi se može naći na sljedećem linku:

 

https://en.unesco.org/prizes/guillermo-cano.

 

Uz popunjen nominacioni obrazac je potrebno dostaviti i pismo preporuke koje mora da sadrži sljedeće:

(a) osnovne informacije o kandidatu i opis njegovih dostignuća,

(b) kandidatove najznačajnije doprinose unapređenju slobode štampe, a na osnovu kojih će žiri razmatrati nominaciju,

(c) opis kandidatovog doprinosa ciljevima nagrade; kao i  

(d) fotografiju kandidata u visokoj rezoluciji.

 

Nominacioni obrazac, pismo preporuke i navedenu prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti, na engleskom jeziku uz prevod na jedan od službenih bh jezika, u elektronskoj formi na email adresu jelena.dzomba(at)mcp.gov.ba i poštom na sljedeću adresu:

 

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

 

Sa naznakom „Nominacija za UNESCO Guillermo Cano nagradu 2019“

 

Rok za dostavu nominacija je 20.1.2019. godine.

 

 

*Nepotpune i neuredne prijave, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.