Državna komisija za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-m
UNESCO je jedina organizacija u okviru UN sistema koja djeluje kroz sistem državnih komisija za UNESCO. Državne komisije predstavljaju vezu između država članica i UNESCO-a, i ujedno su savjetodavna tijela Vlada zemalja članica.

Uloga, zadaci i međusobni odnosi između nacionalnih komisija, država članice i UNESCO-a utvrđeni su Poveljom o državnim komisijama iz 1978. godine. Članove komisija za UNESCO čine predstavnici obrazovnih, naučnih i kulturnih ustanova, parlamentarci, predstavnici nevladinih organizacija i akademske zajednice.

Odlukom o osnivanju Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ("Službeni glasnik BiH" broj 77/09), komisija je osnovana kao savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH.

Državna komisija za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-m je jedino ovlašteno tijelo koje vrši poslove komunikacije i administracije sa UNESCO-m i određivanje i imenovanje saradnika i partnera za saradnju sa UNESCO-m.

Komisija je takođe zadužena za vršenje sljedećih poslova i zadataka:

a) razmatranje svih pitanja međunarodne saradnje Bosne i Hercegovine i UNESCO-a u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informiranja i davanje mišljenja, preporuka i sugestija o tome Vijeću ministara;

b) razmatranje i davanje mišljenja Vijeću ministara o pitanjima koja se odnose na programe i projekte UNESCO-a u kojima treba da učestvuje Bosna i Hercegovina;

c) predlaganje Vijeću ministara sastava delegacija za učešće na skupovima UNESCO-a, ili skupovima koje sama organizira;

d) učestvovanje u pripremi stavova u vezi sa zaključivanjem ili izvršavanjem ugovora sa UNESCO-m o pitanjima iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informiranja i davanje mišljenja o tome Vijeću ministara, ministarstvima i drugim organima i institucijama Bosne i Hercegovine na njihov zahtjev;

e) razmjenu informativnih materijala preko Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva civilnih poslova i prikupljanje drugih materijala radi korištenja međunarodnih iskustava i znanja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informiranja do kijih se došlo putem aktivnosti UNESCO-a i upoznavanje institucija i organizacija iz navedenih oblasti sa ciljevima i aktivnostima UNESCO-a;

f) predlaganje imenovanja državnih koordinatora (Focal points); g) pripremanje materijala o pitanjima vezanim za saradnju sa UNESCO-m u skladu sa programom rada Vijeća ministara, odnosno na njegov zahtjev.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije vrši Ministarstvo civilnih poslova.

Predsjednik Komisije je Adil Osmanović.

Generalni sekretar Komisije je Biljana Čamur Veselinović.

Članovi Komisije:

a)      Amira Redžić,

b)      Elvira Dilberović,

c)      Tanja Đaković,

d)     Slobodan Nagradić,

e)      Biljana Vojvodić,

f)       Zora Dujmović,

g)      Petar Galić,

h)      Mara Matkić,

i)       Gorana Krtalić,

j)       Ferhad Mulabegović,

k)      

l)       Aladin Husić,

m)     Jovica Radulović,

n)      Simo Bozalo,

r)       Ibrahim Spahić,

s)       Elma Hašimbegović,

t)       Aida Durić.