UNESCO Spomenici svjetske baštine u BiH

Od 1972. godine kada je usvojena Konvencija za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine, do danas je na UNESCO Listu svjetske baštine je upisano ukupno 936 dobara (725 kulturnih, 183 prirodnih i 28 mješovitih). U skladu sa ovom konvencijom, upisana dobra predstavljaju dio svjetske baštine sa izuzetnom univerzalnom vrijednošću. Upisana dobra iz Bosne i Hercegovine na UNESCO-ovoj Listi svjetske baštine su most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i područje Starog mosta starog grada Mostara.

Pored toga, na tentativnoj listi dobara koje zemlja može nominovati u narednom periodu, se nalazi još devet dobara iz BiH. Tentativna ili privremena lista (lista potencijalnih dobara) predstavlja inventar dobara koja se nalaze na teritoriji države, a ona ih smatra pogodnim za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a. Države članice u svoje Tentativne liste uključuju ona dobra koja smatraju kulturnom i/ili prirodnom baštinom od izuzetne univerzalne vrijednosti i koja namjeravaju da nominuju tokom narednih godina. Nominacije za Listu svjetske baštine se ne razmatraju ukoliko se nominovano dobro već ne nalazi na Tentativnoj listi države. Dobra iz BiH koja se trenutno nalaze na Tentativnoj listi:

  • Prirodno graditeljska cjelina Jajca (10.3.2006)
  • Sarajevo - jedinstveni simbol univerzalne multikulturalnosti - trajno otvoreni grad (1.9.1997)
  • Stećci - srednjevijekovni nadgrobni spomenici (18.4.2011)
  • Istorijsko urbano područje Počitelj (2.1.2007)
  • Prirodno i urbano područje Blagaj (11.12.2007)
  • Prirodno i istorijsko područje Blidinje (11.12.2007)
  • Prirodno i istorijsko područje Stolac (11.12.2007)
  • Pećina Vjetrenica (22.11.2004).
  • Prašuma Perućica (2017)
  • Jevrejsko groblje u Sarajevu (2018)

Na mapi su predstavljena dobra koja se nalaze na Listi svjetske baštine, kao i ona na Tentativnoj listi.