MANDAT UNESCO-a

Kultura

obrazovanje
©UNESCO
UNESCO smatra da su kulturna raznolikost i interkulturalni dijalog najefikasnija sredstva za postizanje blagostanja i mira u okviru izazova sa kojima nas suočava globalizacija. Organizacija je posvećena zaštiti i promociji svjetske materijalne i nematerijalne kulturne baštine kako bi to blago bilo očuvano za buduće generacije u kontekstu održivog razvoja.

Sprovođenje aktivnosti sektora kulture u okviru konteksta UNESCO-vog strateškog planiranja kao i rukovođenje koje se zasniva na rezultatima grupisani su u pet glavnih linija akcije:

 • Zaštita i konzervacija nepokretnog kulturnog i prirodnog naslijeđa kroz efikasnu implementaciju Konvencije o svjetskoj baštini,
 • Očuvanje živog naslijeđa, posebno kroz promociju i implementaciju Konvencije iz 2003. godine,
 • Jačanje zaštite i borba protiv nezakonitog uvoza i izvoza kulturnih dobara kroz implementaciju Konvencija iz 1970 i 2011. godine,
 • Zaštita i promocija raznolikosti kulturnih izraza kroz implementaciju Konvencije iz 2005. godine i razvoj kulturnih i kreativnih industrija,
 • Integracija interkulturalnog dijaloga i kulturne raznolikosti u nacionalne politike.

Pravni instrumenti omogućavaju efikasniju zaštitu svih vidova kulture. UNESCO je u proteklom periodu izradio sedam važnih konvencija iz oblasti kulture koje pružaju efikasan međunarodni okvir zaštite i uvođenja standarda radi promocije i zaštite različitih oblika kulture. Bosna i Hercegovina je ratifikovala sve navedene konvencije, kako slijedi:

 • Konvencija o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza (2005)
 • Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (2003)
 • Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine (2001)
 • Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (1972) o Svjetska (univerzalna) konvencija o autorskim pravima (1952, 1971)
 • Konvencija o mjerama zabrane i sprečavanja nedopuštenog uvoza, izvoza i prenosa vlasništva kulturnih dobara (1970)
 • Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba – Haška konvencija, I protokol (1954) i II protokol (1999)

Programska oblast kulture, preko UNESCO Sektora za kulturu realizuje aktivnosti u okviru sledećih tema:

 • Kulturna raznolikost: Zaštita različitih aspekata kulturne raznolikosti predstavlja izazov za društvo. Ovom dimenzijom kulturne raznolikosti se bavi UNESCO Konvencija za zaštitu i promovisanje raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine.
 • Kultura i razvoj: Postavljanje kulture u središte razvojnih politika je ključna investicija za budućnost i preduslov da se u procesu globalizacije vodi računa o principima kulturne raznolikosti. Misija UNESCO-a je da države članice konstantno podsjeća na ovu važnu temu.
 • Svjetska kulturna i prirodna baština: Od 1972. godine kada je usvojena Konvencija za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine do današnjeg dana na Listu svjetske baštine je upisano 936 dobara (725 kulturnih, 183 prirodnih i 28 mješovitih). U skladu sa ovom konvencijom, upisana dobra predstavljaju dio svjetske baštine sa izuzetnom univerzalnom vrijednošću. Upisana dobra iz Bosne i Hercegovine na UNESCO-ovoj Listi svjetske baštine su most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i područje Starog mosta starog grada Mostara. Pored toga, na tentativnoj listi dobara koje zemlja može nominovati u narednom periodu, se nalazi još devet dobara iz BiH.
 • Nematerijalna kulturna baština: zaštita nematerijalne kulturne baštine se provodi pod okriljem Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine. Nematerijalna kulturna baština je definisana kao: prakse, prijedlozi, izrazi, vještine kao i svi povezani instrumenti, objekti, vještački proizvodi i kulturni prostori koje zajednice, grupe a u nekim slučajevima i pojedinci priznaju kao dio svog kulturnog naslijeđa. Kao takva, ispoljava se u sledećim domenima:
  • a) usmene tradicije i izražavanja
  • b) umjetnost izvođenja
  • c) društvene prakse, rituali i svečani događaji
  • d) znanje i prakse vezane za univerzum
  • e) tradicionalni zanati.
  U svrhu zaštite ove vrste kulturne baštine, uspostavljena je Reprezentativna lista nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, kao i Lista nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita.
 • Podvodna kulturna baština: označava svaki trag ljudskog postojanja kulturnog, istorijskog ili arheološkog karaktera koji se nalazi ili se nalazio pod vodom. Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001. godine se bavi očuvanjem i zaštitom ove vrste kulturne baštine čovječanstva.
 • Pokretna kulturna baština i muzeji: Muzeji omogućavaju integrativni pristup kulturnoj baštini i predstavljaju kontinuitet veza između stvaranja i naslijeđa. UNESCO strategija u ovoj oblasti je fokusirana na pomoć muzejima i muzejskom osoblju u najnerazvijenim zemljama svijeta, posebno u Africi, kao i zemljama ugroženim konfliktima ili prirodnim katastrofama u cilju očuvanja muzejskih postavki i pružanjem obuke o nanjnovijim profesionalnim standardima zaštite. Za ovu oblast su posebno značajne Haška konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i Konvencija o mjerama zabrane i sprečavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa vlasništva kulturnih dobara.
 • Kreativnost: Podsticanjem raznolikosti i savremenog stvaralaštva, UNESCO nastoji obezbijediti jednak pristup razvojnim mogućnostima koje pružaju kreativne industrije jačanjem lokalnih tržišta i omogućavanjem pristupa međunarodnim tržištima, posebno u okviru procesa saradnje Sjever-Jug i Jug-Jug. U oblasti kulturnih industrija u koje spadaju zanatstvo, dizajn, izdavaštvo, filmska i muzička industrija se pruža ekspertska podrška kroz saradnju između javnog i privatnog sektora.
 • Dijalog: Kulturni dijalog u kontekstu procesa globalizacije i trenutne političke klime u svijetu dobio novu dimenziju. Jedna od osnovnih misija UNESCO-a je da osigura slobodu izražavanja svih kultura svijeta. U tom kontekstu se provode brojne aktivnosti na iniciranju interkulturalnog dijaloga, te je npr. 2010. godina proglašena godinom približavanja kultura, u okviru koje je UNESCO kao vodeća agencija u okviru UNESCO sistema proveo brojne aktivnosti.

Baze podataka koje se vode u okviru UNESCO sektora za kulturu su:

Misija i aktivnosti UNESCO-a u oblasti kulture se promoviše putem mreže UNESCO Ambasadora dobre volje. Kompletnu listu možete pogledati na ovom linku.

U oblasti kulture UNESCO dodijeljuje i sledeće nagrade: Design 21 – Međunarodno takmičenje za mlade dizajnere, međunarodnu nagradu Melina Merkuri za očuvanje i upravljanje kulturnim pejsažima i UNESCO Sharjah nagradu za arapsku kulturu.

http://www.unesco.org/new/en/culture/