„The Tracker“ je mjesečna publikacija koju UNESCO objavljuje u cilju praćenja uloge kulture u javnoj politici imajući u vidu Agendu za održivi razvoj Ujedinjenih nacija. U publikaciji su predstavljena dešavanja unutar nacionalnog i regionalnog konteksta, kao i nove debate o doprinosu kulture održivom razvoju. Oslanjajući se na različite izvore, publikacija pruža široki pregled trendova kulturne politike širom svijeta na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou i razmatra načine na koje zemlje integriraju kulturu u politike drugih područja.

Fokus drugog izdanja UNESCO-ve publikacije The Tracker je na promjene u sektoru kulture koje donose digitalne tehnologije, uključujući nove mogućnosti za kreativni sektor  i upravljanje nasljeđem, kao i poboljšanje pristupa kulturi.

Drugo izdanje publikacije The Tracker se može preuzeti na linku:

file:///C:/Users/DAMIR/Downloads/tracker_2.0_issue_2_en_.pdf