UNESCO - MAB Young Scientists Award je namijenjena mladim istraživačima koji se bave interdisciplinarnim istraživačkim radom u skladu sa ciljevima UNESCO Man and Biosphere (MAB) programa. Prednost je data projektima koji se realizuju u rezervatima biosfera.

Do 2025. godine, primjena UNESCO-ovog MAB programa vođena je Strategijom MAB-a i Lima akcionim planom za UNESCO-ov MAB program i njegovu svjetsku mrežu rezervata biosfera (LAP), što doprinosi realizaciji Agende 2030. i njenim ciljevima održivog razvoja (SDGs).

Podnosiocima prijava MAB Young Scientists Award se preporučuje da uzmu u obzir prioritete LAP-a i da u svojim prijavama identifikuju na koji način njihova istraživanja doprinose realizaciji istraživačkih aktivnosti definisanih LAP-om kao i ciljevima održivog razvoja.

MAB Young Scientists Award ima za cilj da:

-          Ohrabri mlade naučnike, naročito iz zemalja u razvoju, da koriste MAB istraživanje, projektne lokacije i rezervate biosfera u svom istraživanju;

-          Ohrabri mlade naučnike koji već koriste ove lokacije da preduzmu komparativne studije na drugim lokacijma u ili van svoje zemlje;

-          Promoviše i podstakne razmjenu informacija i iskustava među novom generacijom naučnika

-          Ojača komunikaciju o LAP-a kod mladih naučnika i doprinese njegovoj vidljivosti,

-          Uključi mlade naučnike u implementaciju LAP-a,

-          Poveća svijest mladih naučnika o ulozi istraživanja u implementaciji ciljeva održivog razvoja - posebno kada se sprovode u rezervatima biosfera.

Pri dodjeli MAB Young Scientists Awards se uzimaju u obzir sljedeći kriteriji:

-          Konkurs je otvoren za kandidate koji u trenutku zatvaranja konkursa nisu stariji od 35 godina.

-          Prijave moraju sadržavati sažete informacije o prošlim i trenutnim istraživanjima u relevantnom polju, a kako bi se pokazala veza i izbjeglo dupliranje i finansiranje projekata koji su već implementirani.

-          Prioritet se daje interdisciplinarnim projektima koji se sprovode u rezervatima biosfera u okviru MAB programa ili potencijalnim rezervatima biosfera, i koji doprinose implementaciji LAP-a i ciljeva održivog razvoja (SDGs). S tim u vezi, aplikanti u svojim prijavama moraju navesti da li i na koji način njihovo istraživanje doprinosi realizaciji istraživačkih aktivnosti definisanih LAP-om i ciljevima održivog razvoja.

-          Maksimalni iznos koji je moguće tražiti za projekat je 5000 USD.

-          Maksimalno vrijeme trajanja projekta je 2 godine.

-          Kandidati moraju da prihvate da nakon završetka istraživanja dostave MAB Sekretarijatu u Parizu i Državnoj komisiji BiH za UNESCO izvještaje o istraživanju za koje su dobili sredstva, te da prihvate mogućnost da UNESCO publikuje rezultate njihovog istraživanja.

-          Međunarodni putni troškovi se ne mogu pokriti iz ovih sredstava.

Isključivi način apliciranja je putem Državne komisije BiH za UNESCO.

Više informacija o ovom pozivu se može naći na linku:

 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/awards-and-prizes/mab-young-scientists-awards/criteria-and-objectives/,

a aplikacioni obrazac se može preuzeti ovdje.

Alikacioni obrazac popunjen na engleskom jeziku uz prevod na jedan od zvaničnih bh jezika je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO godine na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

Sa naznakom: “Prijava za UNESCO/ MAB Young Scientists Award 2020”

Rok za dostavu prijava je 20. novembar 2020. godine.

Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.