UNESCO - UNAM Jaime Torres Bodet nagradu za društvene i humanističke nauke i umjetnost je ustanovio Izvršni odbor UNESCO-a 2014. godine.

Nagradu u potpunosti donira Autonomni univerzitet Meksika (UNAM) i biće dodijeljena po treći put u 2019. godini.

Nagrada je namijenjena pojedincima, grupama ljudi ili međunarodnim institucijama koji su napravili značajan doprinos razvoju znanja i društva kroz umjetnost, podučavanje i istraživanje u društvenim i humanističkim  naukama.

Više informacija o nagradi, kriterijima, procesu selekcije kandidata kao i sam formular za nominaciju se može preuzeti na sljedećem linku:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368683?posInSet=1&queryId=d22a188b-3df3-4660-bd45-be7c07769258.

 

Popunjen nominacioni obrazac i prateću dokumentaciju  je potrebno dostaviti na engleskom, uz prevod na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u) najkasnije do 1.7.2019. godine.

Nominacije se dostavljaju poštom Državnoj komisiji BiH za UNESCO na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH br. 1, 71000 Sarajevo

Sa naznakom: „Nominacija za UNESCO-UNAM nagradu“

 

Nepotpune i neuredne nominacije koje nisu u skladu sa kriterijima postavljenim u smjernicama, kao i nominacije koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.