UNESCO, kao jedina organizacija u sistemu Ujedinjenih nacija koja ima mandat da podrži istraživanje i izgradnju kapaciteta u geonaukama, je u okviru svog Međunarodnog program za geonauke i geoparkove pokrenuo program za mentorstvo i razmjenu znanja, a koji će posebno doprinijeti ciljevima održivog razvoja (SDG) 4, 8 i 17. Ovaj program UNESCO realizije uz finansijsku i operativnu podršku dvije partnerske organizacije, razvojne korporacije u provinciji Jeju (JPDC) Republike Koreje i Globalnog udruženja geoparkova (GGN).

 

Cilj ovog programa je da unaprijedi razmjenu znanja i izgradnju kapaciteta (SDG 4), s ciljem razvoja novih globalnih geoparkova UNESCO-a i stvaranja novih partnerstava (SDG17) između država članica kroz:

-          pružanje finansijske pomoći kvalifikovanim predstavnicima sa lokacija koje nastoje da se uključe u UNESCO Mrežu globalnih geoparkova, a kako bi im se omogućilo da unaprijede svoje znanje o dizajnu, razvoju i upravljanju UNESCO globalnih geoparkova (SDG 4);

-          podršku razvoju novih Globalnih geoparkova UNESCO-a i širenje njihove geografske raspodjele među državama članicama (SDG 8).

 

Više informacija o UNESCO Geoparkovima se može naći na linku:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/.

 

Predstavnici lokacija zainteresovanih za uključenje u UNESCO Globalnu mrežu geoparkova treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

- Kratak geološki opis njihovog Geoparka (1500 riječi);

- Kratku procjenu stanja Geoparka i njegovih ciljeva, izazova i drugih relevantnih aspekata (1500 riječi);

- Propratno pismo u kojem se objašnjavaju njihova očekivanja od programa razmjene i kako bi ovaj program mogao pomoći uspostavljanju i upravljanju njihovim UNESCO Globalnim geoparkom (1500 riječi);

- Navesti dostupnost za posjetu uspostavljenom UNESCO Globalnom geoparku s ciljem obuke (navesti željene datume za posjetu maksimalne dužine do 3 sedmice u toku 2019. godine);

- CV.

Navedene dokumente je potrebno dostaviti Sekretarijatu Međunarodnog program za geonauke i geoparkove:

 

UNESCO

Section on Earth Sciences and Geo-Hazards Risk Reduction

Division of Ecological and Earth Sciences

Natural Sciences Sector

7 place de Fontenoy

F-75352 Paris 07 SP

 

Najkasnije do 31.5.2019. godine.