UNESCO Creative Cities Network je program započet 2004. godine sa ciljem da razvije međunarodnu saradnju sa i među gradovima koji su identifikovali kreativnost kao strateški faktor za održivi razvoj, u okviru partnerstva u koje su uključeni i javni i privatni sektor, profesionalne organizacije, zajednice, civilno društvo i kulturne ustanove u svim regionima svijeta. Creative Cities Network olakšava razmjenu iskustava, znanja i resursa između gradova članova kako bi se unaprijedio razvoj lokalnih kreativnih industrija i podstakla kooperacija za održivi urbani razvoj širom svijeta.

Creative Cities Network ima za cilj da:

-          Ojača stvaranje, proizvodnju, distribuciju i uživanje u kulturnim dobrima i uslugama na lokalnom nivou

-          Unaprijedi kreativnost i kreativne izražaje naročito među ugroženim grupama, uključujući žene i omladinu

-          Poboljša pristup i učešće u kulturnom životu kao i uživanje u kulturnim dobrima

-          Integriše kulturne i stvaralačke industrije u lokalne razvojne planove.

Mreža pokriva sedam kreativnih sektora: rukotvorine i narodnu umjetnost, dizajn, film, gastronomiju, književnost, medijske umjetnosti i muziku.

Gradovi koji žele da postanu članovi Creative City Network moraju podnijeti aplikaciju  koja jasno pokazuje njihovu spremnost i kapacitet da doprinesu ciljevima ove mreže.

Detaljne informacije o ovom programu, načinu apliciranja i aplikacioni obrazac se mogu preuzeti na linku:

https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications

Rok za dostavu aplikacija za 2019. godinu je 30.6.2019. godine.