U saradnji sa vladom Kuvajta svake dvije godine se dodjeljuje 2 nagrade pojedincima ili organizacijama koji su napravili značajan doprinos promovisanju inkluzije i poboljšanja života osoba sa invaliditetom putem primjene digitalnih rješenja, resursa i tehnologija.

Nagrada se zasniva na tri tematske osnove značajne u radu UNESCO-a sa osobama sa invaliditetom:

- formulisanje politike, zastupanja, saradnje i partnerstva;

- stvaranje i razvoj digitalnih rješenja, omogućavajući okruženje i procese, uključujući alate i resurse;

- izgradnja i jačanje kapaciteta ljudi za kreiranje, prilagođavanje i korišćenje digitalnih rješenja na ekonomičan i održiv način.

Detaljne informacije o pozivu za nominaciju, uslovima, kriterijima,  kao i formular za prijavu se mogu naći na linku:

https://en.unesco.org/prizes/digital-empowerment?language=en

Aplikacioni obrazac popunjen na engleskom jeziku, uz prevod na jedna od službenih jezika u upotrebi u BIH, u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u), je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BIH

Državna komisija za UNESCO

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

 

Rok za dostavu aplikacija Državnoj komisiji za UNESCO 31.8.2018.godine.

 

*Prijave koje stignu nakon ovog roka, kao i prijave koje nisu u skladu sa definisanim uslovima nagrade se neće uzeti u razmatranje.