Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 3. st. (2) i (4) i člana 4. stav (4) Odluke o osnivanju Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) („Službeni glasnik BiH“, br. 77/09 i 35/16), a u vezi sa članom 39. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 22. 1. 2024. godine, donijelo je 

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA SARADNJU BOSNE I HERCEGOVINE SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA    OBRAZOVANJE, NAUKU I KULTURU (UNESCO) I VISINI NOVČANE NAKNADE 

Član 1.

 (Predmet Odluke) 

Ovom odlukom imenuju se članovi Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu - UNESCO (u daljem tekstu: Komisija) i utvrđuje se visina novčane naknade.

Član 2.

(Sastav Komisije) 

(1)              U sastav Komisije imenuju se:

a)               Dubravka Bošnjak, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

b)       Biljana Čamur Veselinović, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

c)                  Marijana Mojić, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

d)                 Milosava Šupić, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

e)                  Davor Bošnjak, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

f)                  Jasmin Handžić, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

g)                 Adnan Husić, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

h)                 Suvad Džafić, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

i)                   Emina Merdan, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine,

j)              Stela Vasić, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine,

k)                 Stjepan Marčetić, na prijedlog Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,

l)                   Tanja Đaković, na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske,

m)               Jasna Milešević, na prijedlog Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske,

n)                 Damir Bunoza, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta,

o)                 Emilija Pavićević, na prijedlog Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine,

p)                 Saša Vojnović, na prijedlog Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske,     

r)                  Benjamin Hedžić, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,

s)                  Željka Stojičić, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske,

t)                  Sabina Šahman Salihbegović, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

(2)        Za predsjednicu Komisije imenuje se Dubravka Bošnjak, ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

(3)        Za generalnu sekretarku Komisije imenuje se Biljana Čamur Veselinović, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

(4)        Mandatni period imenovanima iz st. (1) i (2) ovog člana utvrđen je u članu 3. stav (2) Odluke o osnivanju Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu - UNESCO („Službeni glasnik BiH“, br. 77/09 i 35/16), dok je mandatni period imenovane iz stava (3) ovog člana utvrđen u članu 3. stav (4) Odluke o osnivanju Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu - UNESCO („Službeni glasnik BiH“, br. 77/09 i 35/16).

Član 3.

(Visina i isplata novčane naknade)

 

 (1)       Jednokratna godišnja naknada za rad članovima Komisije utvrđuje se u iznosu dvije osnovice za obračun plate uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine (osnovica koja se primjenjivala u godini za koju Komisija podnosi izvještaj o radu).

(2)        Naknada za rad će biti isplaćena nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji godišnji izvještaj o radu Komisije, uz primjenu ograničenja propisanih članom 39. st. (3), (4) i (5) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22).

(3)        Član Komisije ostvaruje pravo na naknadu za rad, u skladu sa odredbama ove odluke, u  mandatnom periodu na koji je isti imenovan.

Član 4.

(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 5.

(Prestanak važenja dosadašnje Odluke)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade („Službeni glasnik BiH“, br. 97/15, 44/16, 75/16, 14/17 i 62/17).

Član 6.

(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“.

 

VM broj 19/24

22. 1. 2024. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća

Vijeća ministara BiH

Borjana Krišto